Výroční členská schůze

Výroční členská schůze

Termín: neděle dne 27. ledna. 2019 v 09:00 hodin 

Místo: klubovna zahrádkářů v České Skalici.
 Navrhovaný program jednání:
1. Zahájení – schválení programu 
2. Volba volební, mandátové a návrhové komise 
3. Zpráva o činnosti za uplynulé období 
4. Zpráva o hospodaření za uplynulé období 
5. Zpráva kontrolní komise 
6. Vystoupení zástupce OO ČSV z. s. Náchod a hostů 
7. Přestávka - občerstvení/promítání filmu př. Zábrahy Historie úlů 
8. Návrh plánu činnosti na rok 2019 9. Návrh rozpočtu na rok 2019 
10. Diskuse k předneseným zprávám 11. Schválení odměn členům výboru, důvěrníkům 
12. Usnesení 
13. Závěr 
14. Vystoupení lidové muziky Šmikuranda 
Za výbor ZO ČSV z. s. Česká Skalice: Ing. Jiří Valtera v.r. Bronislav Prokop v.r.