Nařízení

 

Krajská veterinární správa
Státní veterinární správy
pro Královéhradecký kraj
Jana Černého 370, 503 41 Hradec Králové
NAŘÍZENÍ MVO 2013/029037-H str. 1/6
Č. j. SVS/2013/029037-H
N A Ř Í Z E N Í
Státní veterinární správy 
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj (dále též i „Krajská veterinární 
správa SVS pro Královéhradecký kraj“) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 49 
odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (dále 
jen “veterinární zákon“), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 15 odst. 1, § 54 odst. 1 a odst. 2 
písm. a) a § 76 odst. 3 písm. a) veterinárního zákona nařizuje tuto
z m ě n u
mimořádných veterinárních opatření vyhlášených v Nařízení SVS č.j. SVS/2013/004656-H
ze dne 21.1. 2013 při výskytu nebezpečné nákazy
moru včelího plodu
v chovech včel v katastrálních územích obcí regionu Královéhradeckého kraje, k zamezení jejího
šíření a k jejímu zdolání a k zabezpečení zdravotní nezávadnosti živočišných produktů.